Detektor plynu

Kontroly a revize úniku chladiv a vedení evidenčních knih


Firma Tomáš Kříž ELEKTROOPRAVY je certifikována
Rozhodnutím MŽP ze dne10.2.2014 č.j. 5675/ENV/14 a pod ev.č. 233/2014


Na základě výše uvedených skutečností naše firma nabízí následující služby:
 • Revize a kontroly těsnosti (úniků) chladiva u tepelných čerpadel
 • Zavedení a vedení evidenčních knih zařízení
 • Revize úniků chladiva u již dříve instalovaných zařízení dle zákona 483/2008 Sb.

Zkontrolujte si všechna instalovaná zařízení naplněná látkami zmíněnými v zákoně a přesvědčte se, zda se zákon 483/2008 Sb. netýká i Vás!

Povinnosti provozovatele zařízení obsahující látky dle zákon 483/2008 Sb.V souladu s platnými právními předpisy - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 ze dne 29. června 2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 ze dne 17. května 2006 o některých fluorovaných skleníkových plynech, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší (posl. novela zák. č. 438/2008 Sb.) a vyhláška č. 279/2009 Sb. o předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů.

Tuto povinnost vám, jako provozovatelům zařízení, která obsahují regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny, ukládají výše citované právní předpisy a to v následujících lhůtách:

Každých 12 měsíců:
 • kontrola zařízení obsahující nejméně 3 kg regulované látky
 • s vyjímkou hermeticky uzavřených systémů s nejméně 6kg regulované látky
Každých 6 měsíců:
 • kontrola zařízení obsahující nejméně 30 kg regulované látky
Každé 3 měsíce:
 • kontrola zařízení obsahující nejméně 300 kg regulované látky

Zavedení a vedení evidenční knihy je rovněž na základě zmíněných předpisů je pro provozovatele zařízení povinné.


Kontrola a údržba zařízení musí být provedena nejméně jednou ročně u registrované firmy zaměstnávající odborně způsobilé pracovníky. Prohlídka se týká úniku chladiva ze zařízení, jeho koroze a těsnosti potrubních spojů atd.. Závady zjištěné kontrolou je povinen provozovatel zařízení odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne zjištění. Byl-li únik zaznamenán, musí být další kontrola provedena do 6 měsíců od tohoto data. Regulované látky obsažené v zařízeních musí být pro účely odstranění, regenerace nebo recyklování znovu získávány během servisních prací, údržby, oprav, demontáže nebo likvidace zařízení. Tyto činnosti lze vykonávat pouze na základě povolení ministerstva.

Povinnosti provozovatele zařízení


Uživatel je zodpovědný za to, že udržuje zařízení tak, že nedochází k únikům chladiva. V případě úniku chladiva musí být zařízení ihned vyřazeno z provozu a smí být opět zprovozněno po opravě netěsnosti. Netěsnosti musí být opraveny neprodleně. Byl li únik zaznamenán, je další kontrola provedena do 6 měsíců od tohoto data.

Vést "Evidenční knihu zařízení"
 • Datum vyhotovení 
 • Jméno, adresu 
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení 
 • Datum kdy byla provedena údržba a jméno, adresa provádějící organizace
 • Přehled o množství chladiva doplňovaného do zařízení za poslední dva roky před poslední prohlídkou

Do "Evidenční knihy zařízení" zaznamenávat tyto údaje:
 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy) 
 • Závady a poplachy stahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení 
 • Výsledky detekce netěsnosti 
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Úřední razítko

Na zařízení musí být umístěné typové štítky, a musí být dostupné provozní předpisy a dokumentace:
 • Jméno dodavatele, nebo montážní firmy 
 • Druh chladicího systému 
 • Identifikační číslo 
 • Druh chladiva a hmotnost náplně
 • Datum kontroly 
 • Datum uvedení do provozu


Provozovatel zařízení je povinen uchovat "Evidenční knihu zařízení" v místě provozu zařízení
          po dobu 5 let.


Příklady regulovaných látek:
Chladiva CFC (R11, R12, R13, R115…)
Chladiva HCFC (R22, R123, R124, R141b, R401A, ...)

Příklady fluorovaných skleníkových plynů:
R134A, R404A, R508B, R23